ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

ഉത്തരാഖണ്ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2017

ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017 .

 

2017 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉത്തർ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
മണിപ്പൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ

         
1 പുരോല (പ.ജാ.) 25 ഹരിദ്വാർ 48 ദ്വാരഹട്
2 യമുനോത്രി 26 ബിഎച്ഇഎൽ റാണിപുർ 49 സാൾട്
3 ഗാംഗോത്രി 27 ജ്വാലാപുർ 50 റാണിഖേത്
4 ബദരീനാഥ് 28 ഭഗവാൻപുർ (പ.ജാ.) 51 സോമേശ്വർ (പ.ജാ.)
5 തരളി (പ.ജാ.) 29 ഝബരേല (പ.ജാ.) 52 അൽമോറ
6 കർണ്ണപ്രയാഗ് 30 പിരാൻകാലിയാർ 53 ജാഗേശ്വർ
7 കേദാർനാഥ് 31 റൂർക്കി 54 ലോഹഘട്ട്
8 രുദ്രപ്രയാഗ് 32 ഖാൻപൂർ (പ.ജാ.) 55 ചമ്പാവത്
9 ഘൻശാലി(പ.ജാ.) 33 മംഗളൂർ 56 ലാൽകുവാ
10 ദേവപ്രയാഗ് 34 ലക്സർ 57 ഭിംറ്റാൾ
11 നരേന്ദ്രനഗർ 35 ഹരിദ്വാർ റൂറൽ 58 നൈനിറ്റാൾ (പ.ജാ.)
12 പ്രതാപനഗർ 36 യാംകേശ്വർ 59 ഹൽദ്വാനി
13 തെഹ്‌രി 37 പൗഡി (പ.ജാ.) 60 കാലാധുംഗി
14 ധനോൽതി 38 ശ്രീനഗർ 61 രാംനഗർ
15 ചക്രത (പ.വ.) 39 ചൗബട്ടഖാൽ 62 ജസ്‌പൂർ
16 വികാസ് നഗർ 40 ലാൻസ്‌ഡൗൺ 63 കാശിപ്പൂർ
17 സഹസ്പൂർ 41 കൊട്ദ്വാർ 64 ബാജ്‌പുർ (പ.ജാ.)
18 ധരംപൂർ 42 ധാർച്ചുല 65 ഗദർപുർ
19 റായ്‌പൂർ 43 ദിദിഹാത് 66 രുദ്രാപൂർ
20 രാജ്പൂർ റോഡ് (പ.ജാ.) 44 പിത്തോറഗഢ് 67 കിച്ച
21 ടെഹ്‌റാഡൂൺ കാന്റ് 45 ഗംഗോലിഹാത് (പ.ജാ.) 68 സിതാഗഞ്ച്
22 മുസൂറി 46 കാപ്‌കോട് 69 നാനക് മട്ട (പ.ജാ.)
23 ദോയ്‌വാല 47 ബാഗേശ്വർ (പ.ജാ.)  70 ഖാതിമ
24 ഋഷികേശ്