ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

ഗോവ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ

ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017
*Goa Assembly Election Map
ഗോവ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് 2017 ഫെബ്രുവരി 4-ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടക്കും. വോട്ടെണ്ണലും ഫല പ്രഖ്യാപനവും മാർച്ച് 11-നാവും ഉണ്ടാകുക.
2017 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉത്തർ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
മണിപ്പൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഗോവ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ

 
1 മന്ദ്രെം 11 പനാജി 21 പോണ്ട 31 മഡ്ഗാവ്
2 പെർനെം (പ.ജാ) 12 തെലൈഗവ് 22 ശിരോദ 32 ബെനോലിം
3 ബിചോലിം 13 സെന്റ് ക്രൂസ് 23 മാർകയിം 33 നാവെലിം
4 ടിവിം 14 സെന്റ് ആന്ദ്രേ 24 മർമഗോവ 34 കുൻകോലിൻ
5 മാപുസ 15 കുംബാർജ്വ 25 വാസ്കോഡഗാമ 35 വെലിം
6 സിയൊലിം 16 മായെം 26 വാടേം 36 ക്യൂപെം
7 സാലിഗാവ് 17 സാങ്ക്വെലിം 27 കൊർടാലിം 37 കുർചോരെം
8 കലംഗുട്ട് 18 പോറിയേം 28 നുവെം 38 സാൻവോർദേം
9 പൊർവോരിം 19 വാൽപോയ് 29 കുർടോറിം 39 സങ് വെം
10 അൽഡോന 20 പ്രിയോൽ 30 ഫടോർദ 40 കാനകൊന