പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ

പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

PUNJAB ASSEMBLY ELECTION 2017 RESULT IN MALAYALAM

പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് 2017 ഫെബ്രുവരി 4-ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടക്കും. വോട്ടെണ്ണലും ഫല പ്രഖ്യാപനവും മാർച്ച് 11-നാവും ഉണ്ടാകുക.

2017 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉത്തർ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
മണിപ്പൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

 

പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ              
1 സുജൻപുർ 31 നാകോദാർ(പ.ജാ) 61 ലുധിയാന സൗത്ത് 91 ഭുച്ചോ മണ്ടി
2 ഭോന (പ.ജാ.) 32 ഷാഹ്കോട്ട് 62 അട്ടംനഗർ 92 ഭട്ടിണ്ട അർബൻ
3 പത്താന്കോട്ട് 33 കർതാർപുർ(പ.ജാ) 63 ലുധിയാന സെൻട്രൽ 93 ഭട്ടിണ്ട റൂറൽ (പ.ജാ)
4 ഗുർദാസ്പൂർ 34 ജലന്ധർ വെസ്റ്റ് 64 ലുധിയാന വെസ്റ്റ് 94 തൽവണ്ടി സാബോ
5 ദിന നഗർ (പ.ജാ.) 35 ജലന്ധർ സെൻട്രൽ 65 ലുധിയാന നോർത്ത് 95 മൗർ
6 കടിയാൻ 36 ജലന്ധർ നോർത്ത് 66 ഗിൽ (പ.ജാ.) 96 മാൻസ
7 ബട്ടാല 37 ജലന്ധർ ക്യാൻറ്. 67 പായൽ (പ.ജാ.) 97 സർദുൽഗഡ്‌
8 ശ്രീ ഹർഗോബിന്ദ്പൂർ 38 ആദംപുർ (പ.ജാ) 68 ദഘാ 98 ബുധ്‌ളാദ (പ.ജാ)
9 ഫത്തേഗഡ് ചുരിയാൻ 39 മുകേറിയാൻ 69 റായ്‌ക്കോട് (പ.ജാ.) 99 ലെഹ്‌റ
10 ദേരാ ബാബ നാനക് 40 ദാസുയ 70 ജാഗരൺ (പ.ജാ.) 100 ദിർബ (പ.ജാ)
11 അജ് നാല 41 ഉർമാർ 71 നിഹാൽ സിംഗ് വാല(പ.ജാ.) 101 സുനം
12 രാജാ സൻസി 42 ഷാം ചൗരാസി (പ.ജാ.) 72 ഭാഘ പുരാണ 102 ഭദൗർ (പ.ജാ)
13 മാജിത 43 ഹോഷിയാർപുർ 73 മോഗ 103 ബർണാല
14 ജാന്ദിയാല 44 ചാബ്ബർവാൾ 74 ധരംകോട് 104 മെഹൽ കലാൻ (പ.ജാ)
15 അമൃതസർ നോർത്ത് 45 ഗർശങ്കർ 75 സീറാ 105 മലെർകോട് ല
16 അമൃതസർ വെസ്റ്റ് 46 ബംഗാ (പ.ജാ.) 76 ഫിറോസ്‌പുർ സിറ്റി 106 അമർഗഡ്
17 അമൃതസർ സെൻട്രൽ 47 നാവാൻഷഹർ 77 ഫിറോസ്‌പുർ റൂറൽ (പ.ജാ.) 107 ധുരി
18 അമൃതസർ ഈസ്റ്റ് 48 ബാലചൗർ 78 ഗുരു ഹർ സഹായ് 108 സംഗൃർ
19 അമൃതസർ സൗത്ത് 49 അനന്തപുർസാഹിബ് 79 ജലാലാബാദ് 109 നാഭ
20 അത്താറി (പ.ജാ.) 50 രൂപ് നഗർ 80 ഫാസിൽക 110 പട്യാല റൂറൽ
21 തരൺതരൺ 51 ചംകോർസാഹിബ് 81 അബൊഹർ 111 രാജ്‌പുര
22 ഖേം കരൺ (പ.ജാ.) 52 ഖരാർ 82 ബല്ലുവാന 112 ദേര ബസ്സി
23 പട്ടി (പ.ജാ.) 53 എസ എ എസ നഗർ 83 ലാംബി 113 ഖാൻനൗർ
24 ഖദൂർ സാഹബ് 54 ബസ്സി പത്തന (പ.ജാ.) 84 ഗിദ്ദർബഹ 114 സനൗർ
25 ബാബ ബകാല 55 ഫത്തേഗഡ് സാഹിബ് 85 മലൗട് (പ.ജാ) 115 പട്യാല
26 ഭോലാത് 56 അംലോഹ് 86 മുക്‌തസർ 116 സമാന (പ.ജാ)
27 കപൂർത്തല 57 ഖന്ന 87 ഫരീദ്കോട് 117 ശുത്റാണ (പ.ജാ)
28 സുൽത്താൻപൂർ ലോധി 58 സാമ്രാല 88 കോട്ട്കപുര    
29 ഫഗ്വാര (പ.ജാ) 59 സാഹ്‌നിവൽ 89 ജയ്‌റ്റു    
30 ഫില്ലോർ (പ.ജാ) 60 ലുധിയാന ഈസ്റ്റ് 90 രാംപുര ഫുൽ