എന്റെ ഭാരതം/ലോൺ/വായ്‌പ Archives -

ലോൺ/വായ്‌പ

mudra-bank-hopes-and-expectations-malayalam-665x347

സൂക്ഷ്മ (micro) വ്യവസായങ്ങളെയും വ്യക്തിഗത ബിസിനെസ്സുകളെയും സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരുടെ കത്രികപ്പൂട്ടിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം വച്ച് മൈക്രോ യൂണിറ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് (Micro Units Development and Refinance Agency Ltd – ജനകീയമായി മുദ്ര ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം ) 2015 ഏപ്രിൽ 8 ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോഡി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. മൊത്തം പദ്ധതി അടങ്കലായി 20,000 കോടി രൂപയും വായ്‌പാ ഗ്യാരന്റി തുകയായി 3000 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തുകയുണ്ടായി .   മുദ്രാ ബാങ്ക് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ ചെറുകിട നാമമാത്ര സേവനങ്ങൾ വഴി ജീവിതോപജീവനം നടത്തുന്ന കോടിക്കണക്കിനു വ്യക്തികൾക്ക് വ്യവസ്ഥാപിത ബാങ്കിങ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് വായ്പ്പയോ ഇൻഷുറൻസോ [...]