വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ ഭൗതിക ഭൂപടം

ഇന്ത്യയുടെ ഭൗതിക ഭൂപടം

ഇന്ത്യയുടെ ഭൗതിക ഭൂപടം

ഇന്ത്യയുടെ ഭൗതിക ഭൂപടം(Physical Map of India in Malayalam)

ഇന്ത്യൻ ഭൗതിക ഭൂപടം രാജ്യത്തിൻറ ഭൗതിക ഖണ്ഡങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻറെ ഭൂപ്രകൃതി വളരെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. വിജ്ഞാന ദായകവും ഉന്നത ഗുണനിലവാരം പുലർത്തുന്നതുമായ ഈ ഭൂപടം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാശ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മലകളും പുഴകളും കുന്നുകളും വനങ്ങളും മരുഭൂമികളും പീഠഭൂമികളും കടൽത്തീരങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ രാജ്യം. ഈ മാപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാശ്ത്ര പരമായ ഒരു വിവരവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല. ഇന്ത്യൻ ഭൗതിക മാപ്പു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാര പ്രദമാണ്. ഇത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഓഫ്‌ലൈനായി സൂക്ഷിക്കുകയോ പ്രിന്റു ചെയ്തു അടയാളപ്പെടുത്താനായി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായ നിങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ചക്രവാളം വികസിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കും.ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാശ്ത്ര ഭൂപടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങള്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും:

 • ഹിമാലയ പർവത മേഖല (ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവത മേഖല)
 • കാരക്കോറം പർവത നിരകൾ (Karakoram Ranges)
 • ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് (Peninsula)
 • ഗംഗാ നദീതട മേഖല (Indo Gangetic Plains)
 • താർ മരുഭൂമി (The Great Indian Thar Desert)
 • പശ്ചിമ-പൂർവ്വ ഘട്ട പർവതനിരകൾ (Western and Eastern Ghats)

ഇവ കൂടാതെ ഈ ഭൂപടം പ്രധാന നദികളായ യമുന, ഗംഗ, സത്‌ലജ്, ഝലം, സിന്ധു, ഗോദാവരി എന്നീ നദികളും പ്രമുഖമാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂഭൗതികശാസ്ത്ര പരമായ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വകഭേദങ്ങളും ഭൗമ ഭൂപടം ഇപ്രകാരം എടുത്തു കാട്ടുന്നു.

 • ദ്വീപുകൾ/ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ
 • തീരദേശ സമതലങ്ങൾ
 • പീഡഭൂമികൾ (The peninsular plateau)
 • താർ മരുഭൂമി (The Great Indian Desert)
 • വടക്കൻ സമതലപ്രദേശം
 • ഹിമാലയ പർവതനിരകൾ

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാരതത്തിലെയും ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും ഹിമാലയ പർവതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളോ അതിന്റെ സമതല പ്രദേശങ്ങളോ അതിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നദികളാൽ ഉർവ്വരമാക്കപ്പെടുന്നവയോ ആണ്. മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന താർ മരുഭൂമി ലോകത്തിലെതന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭുമിയാണ്. അതിന്റെ മിക്കവാറും ഭൂവിസ്തൃതി രാജസ്‌ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഗംഗാനദി അതിന്റെ സമതലങ്ങളായ വടക്ക്, വടക്കുകിഴക്ക്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും മധ്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെയും ഫലപുഷ്ടമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ (തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ) ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളും ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതും ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരമുള്ളതുമായ കാഞ്ചൻജംഗ കൊടുമുടി ഇന്ത്യൻ ഭൗതിക ഭൂപടത്തിൽ ദൃശ്യമാണ്. പശ്ചിമഘട്ട പർവതനിരകളും നീലഗിരിക്കുന്നുകളും ഭൗതിക മാപ്പിൽ കൃത്യമായി ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രധാന നദികളായ താപി, നർമദാ, ഗോദാവരി, മഹാനദി, കാവേരി കൃഷ്ണ, സോൺ, ബ്രഹ്മപുത്ര, ചമ്പൽ, കർണാലി (Ghaghara) എന്നിവയും ഈ മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കൂടാതെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, അറേബ്യൻ സമുദ്രം, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നിവയും ഭൗതിക മാപ്പിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.