വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടങ്ങൾ

ലോക ബാഹ്യരേഖാ ഭൂപടം (World Outline Map – Malayalam)

വിശ്വ ബാഹ്യരേഖാ ഭൂപടം

ലോക ബാഹ്യരേഖാ ഭൂപടം (World Outline Map – Malayalam)
* World Outline Map in Malayalam

ലോക ബാഹ്യരേഖ ഭൂപടം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങളുടെ ബാഹ്യരേഖാ ചിത്രങ്ങൾ, അക്ഷാംശ-രേഖാംശ രേഖകൾ എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് രാജ്യങ്ങൾ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ ഈ ഭൂപടം സഹായിക്കും.