വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ ആണവ നിലയങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ ആണവ നിലയങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ ആണവ നിലയങ്ങൾ
*Nuclear Energy Plants of India Map-Malayalam

ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യുത്ശക്തി ഉല്പാദനത്തിൽ ആണവ നിലയങ്ങൾക്ക് നാലാം സ്ഥാനമാണ്. മറ്റു വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുകളായ താപനിലയങ്ങൾ, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, പാരമ്പര്യേതര വൈദ്യുതി എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ചു ഏറ്റവും പുതിയ വിദ്യുത്ശക്തി സ്രോതസാണ് ആണവ നിലയങ്ങൾ. നിലവിൽ 19 ആണവ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നായി 4560 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉപലദിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ 2720 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള 4 ആണവ നിലയങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ സജ്ജമാകും. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തലമുറ ആണവ നിയങ്ങളും നിലവിലെ ഉല്പാദന ശേഷിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ആണവോർജ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനം ഇനം ഓപ്പറേറ്റർ യൂണിറ്റ് ശേഷി (മെഗാവാട്ട്)
കൈഗ കർണാടകം PHWR NPCIL 220 x 3 660
കൽപാക്കം തമിഴ്‌നാട് PHWR NPCIL 220 x 2 440
കക്രപാർ ഗുജറാത്ത് PHWR NPCIL 220 x 2 440
റാവത്ഭട്ട രാജസ്ഥാൻ PHWR NPCIL 100 x 1 1180
        200 x 1  
        220 x 4  
താരാപ്പൂർ മഹാരാഷ്ട്ര BWR (PHWR) NPCIL 160 x 2 1400
        540 x 2  
നാറോറ ഉത്തർപ്രദേശ് PHWR NPCIL 220 x 2 440
മൊത്തം       19 4560

ഇപ്പോൾ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്നതും വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതുമായ നിലയങ്ങൾ.

ആണവോർജ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനം ഇനം ഓപ്പറേറ്റർ യൂണിറ്റുകൾ മൊത്തം ശേഷി
കൂടംകുളം തമിഴ്‌നാട് VVER-1000 NPCIL 1000 x 2 2000
കൈഗ കർണാടക PHWR NPCIL 220 x 1 220
കാൽപ്പാക്കം തമിൾനാട് PFBR NPCIL 500 x 1 500
മൊത്തം       4 2720

ഭാവിയിലേക്ക് ആസൂത്രണത്തിലിരിക്കുന്ന അണുശക്തി നിലയങ്ങൾ ഇവയാണ്.

ആണവോർജ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനം ഓപ്പറേറ്റർ Type Units Total capacity (MW)
റാവത്ഭട്ട രാജസ്ഥാൻ NPCIL PHWR 640 x 2 1280
കാക് രപാർ ഗുജറാത്ത് NPCIL PHWR 640 x 2 1280
ജൈതാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര NPCIL EPR 1600 x 4 6400
കൂടംകുളം തമിഴ്‌നാട് NPCIL VVER 1200 x 2 2400
കൈഗ കർണാടകം NPCIL PWR 1000 x 1, 1500 x 1 2500
    NPCIL AHWR 300 300
    NPCIL PHWR 640 x 4 2560
    NTPC PWR 1000 x 2 2000
മൊത്തം       10 20600