വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ പർവതങ്ങൾ ഭൂപടത്തിൽ

ഇന്ത്യയിലെ പർവതങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ പർവതങ്ങൾ ഭൂപടത്തിൽ
* Hill Ranges Map of India in Malayalam
സ്ഥാനം (ഇന്ത്യയിൽ)പർവതത്തിന്റെ പേര് ഉയരം (മീ)പർവത മേഖലഉത്തുംഗത സംസ്ഥാനം
1കാഞ്ചൻജംഗ 8586കാഞ്ചൻജംഗ ഹിമാലയ 3922സിക്കിം
2നന്ദാദേവി 7816ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 3139ഉത്തരാഖണ്ഡ്
3കമേത് 7756ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 2825ഉത്തരാഖണ്ഡ്
4സൽതോറോ കംഗ്രി /K10 7742സൽതോറോ കാരക്കോറം 2160ജമ്മു & കാശ്മീർ
5സൻസാർ കംഗ്രി /K22 7672സസേർ കാരക്കോറം 2304ജമ്മു & കാശ്മീർ
6മാമോസ്തോങ് കംഗ്രി 7516റിമോ കാരക്കോറം 1803ജമ്മു & കാശ്മീർ
7സൻസാർ കംഗ്രി II E 7513സസേർ കാരക്കോറം 1450ജമ്മു & കാശ്മീർ
8സൻസാർ കംഗ്രി III7495സസേർ കാരക്കോറം 850ജമ്മു & കാശ്മീർ
9ട്ടെറാം കംഗ്രി I7462സിയാചിൻ കാരക്കോറം 1702ജമ്മു & കാശ്മീർ
10ജോംഗ്സോങ് പീക്ക് 7462കാഞ്ചൻജംഗ ഹിമാലയ 1298സിക്കിം
11K127428സൽതോറോ കാരക്കോറം 1978ജമ്മു & കാശ്മീർ
12കബ്റു N 7412കാഞ്ചൻജംഗ ഹിമാലയ 780സിക്കിം
13ഘെണ്ട് കംഗ്രി 7401സൽതോറോ കാരക്കോറം 1493ജമ്മു & കാശ്മീർ
14റിമോ I 7385റിമോ കാരക്കോറം 1438ജമ്മു & കാശ്മീർ
15ട്ടെറാം കംഗ്രി III 7382സിയാചിൻ കാരക്കോറം 520ജമ്മു & കാശ്മീർ
16കിറാട് ചുളി 7362കാഞ്ചൻജംഗ ഹിമാലയ 1168സിക്കിം
17മാനാ 7272ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 730ഉത്തരാഖണ്ഡ്
18അപ്സരസാ കംഗ്രി 7245സിയാചിൻ കാരക്കോറം 635ജമ്മു & കാശ്മീർ
19മുകൂട് പർബത്7242ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 840ഉത്തരാഖണ്ഡ്
20റിമോ III 7233റിമോ കാരക്കോറം 615ജമ്മു & കാശ്മീർ
21സിംഗി കംഗ്രി 7202സിയാചിൻ കാരക്കോറം 790ജമ്മു & കാശ്മീർ
22ഹർഡിയോൾ 7161ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1291ഉത്തരാഖണ്ഡ്
23ചുഖംബാ I / ബദരീനാഥ് 7138ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1594ഉത്തരാഖണ്ഡ്
24നൂന് -കുൻ 7135സംസ്‌കാർ ഹിമാലയ2404ജമ്മു & കാശ്മീർ
25പൗഹുർണി 7128സിക്കിം ഹിമാലയ2035സിക്കിം
26പതിഹര/ ദി പിരമിഡ് 7123കാഞ്ചൻജംഗ ഹിമാലയ 900സിക്കിം
27തൃശൂൽ I 7120ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1616ഉത്തരാഖണ്ഡ്
28ശതോപാന്ത്‌ 7075ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1250ഉത്തരാഖണ്ഡ്
29ടിർസുലി7074ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 674ഉത്തരാഖണ്ഡ്
30ചോങ് കുംടാങ് റി 7071റിമോ കാരക്കോറം 851ജമ്മു & കാശ്മീർ
31ദുനഗിരി 7066ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1346ഉത്തരാഖണ്ഡ്
32കാങ്‌ടോ 7060ആസാം ഹിമാലയ2195അരുണാചൽ പ്രദേശ്
33ന്യേഗയി കാന്സാങ് 7047ആസാം ഹിമാലയ1752അരുണാചൽ പ്രദേശ്
34പദ്മനാഭ 7030റിമോ കാരക്കോറം 870ജമ്മു & കാശ്മീർ
35ഷുഡു ത്സെമ്പ7024സിക്കിം ഹിമാലയ524സിക്കിം
36ചാംസെൻ കന്ഗ്രി /ത് യുഘമോ സർപോ 7017സസേർ കാരക്കോറം 657ജമ്മു & കാശ്മീർ
37അഗ് റ്റാഷ് 7016റിമോ കാരക്കോറം 1176ജമ്മു & കാശ്മീർ
38ചോങ് കുംടാങ് റി II 7004റിമോ കാരക്കോറം 624ജമ്മു & കാശ്മീർ
39ഋഷി പഹാദ് 6992ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 622ഉത്തരാഖണ്ഡ്
40തളായ് സാഗർ 6984ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1004ഉത്തരാഖണ്ഡ്
41മൌണ്ട് ലക്ഷ്മി 6983റിമോ കാരക്കോറം 800ജമ്മു & കാശ്മീർ
42കേദാർനാഥ് പീക്ക് 6968ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1400ഉത്തരാഖണ്ഡ്
43ലാങ്‌പോ 6965സിക്കിം ഹിമാലയ560സിക്കിം
44സരസ്വതി പർവത I / സരസ്വതി പീക്ക് 6940ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 900ഉത്തരാഖണ്ഡ്
45ഷാഹി കൺഗ്രി 6934സെൻട്രൽ ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമി1644ജമ്മു & കാശ്മീർ
46ശ്രീ കൈലാസ് 6932ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1092ഉത്തരാഖണ്ഡ്
47കലങ്ക 6931ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 850ഉത്തരാഖണ്ഡ്
48ചോർട്ടൻ നയിമ രി 6927സിക്കിം ഹിമാലയ807സിക്കിം
49സാഫ് മിനാൽ /പീക് 6911 6911ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 531ഉത്തരാഖണ്ഡ്
50പന്ചചുളി II 6904ഗഡ്‌വാൾ ഹിമാലയ 1614ഉത്തരാഖണ്ഡ്